Q-Risk

 

Řízení rizika

Aplikace Q-Risk slouží ke správě informačních a operačních rizik během jejich celého životního cyklu –  od identifikace přes analýzu, hodnocení, zacházení až po monitorování.

Umožňuje vytvoření přehledného katalogu aktiv s možností zařazování aktiv do kategorií a skupin pro hromadné přiřazování hrozeb a zranitelností.

Díky své jednoduchosti a způsobu práce s rizikem významně šetří čas a zdroje potřebné pro efektivní management rizik.

Q-Risk efektívny nástroj pre manažment rizík

 • identifikace rizik s možností jejich propojení na aktiva,
 • Kategorizace rizik,
 • implementace vlastní metodiky hodnocení rizik,
 • jednoduché zadávání parametrů hodnocení rizik,
 • management ošetření rizik,
 • monitorování rizik,
 • kopírování referenčních rizik a opatření,
 • ošetření identifikovaných hrozeb a zranitelností aktiv organizace (Matice rizik),
 • podpora více domén managementu rizik,
 • migrace dat z jiných systémů.

Q-Assets – dodatkový modul pro řízení informačních rizik

 • předpřipravené katalogy všeobecných hrozeb a zranitelností
 • evidence, hodnocení a kategorizace aktiv s propojením na jejich hrozby a zranitelnosti
 • správa hrozieb a zraniteľnosti v profiloch aktív
 • import a export katalógov hrozieb, zraniteľností a aktív,, vrátane ich hodnotenia a kategorizácie
 • implementace vlastní metodiky hodnocení aktiv
 • platforma pro identifikaci informačních rizik

Přehledné reporty pro manažery

 • prioritní rizika
 • vývoj a stav rizik
 • klíčová opatření
 • plán opatření
 • podklad pro strategické rozhodování i ad-hoc analýzu
 • funkce „Drill Down“ – postupně zobrazování až na úroveň detailu
 • zobrazení retrospektivních pohledů
 • export dat

Přínosy

 • rychlé a snadné zavedení pravidel řízení rizik organizace do praxe,
 • uplatnění zásady “need to know”, s cílem vyhnout se zveřejnění citlivých informací,
 • naplnění požadavků legislativy, norem a třetích stran,
 • poskytnutí podkladů pro rozhodování o prioritních investicích,
 • získání průkazného nástroje pro interní a externí audity,
 • jasné rozdělení odpovědnosti,
 • zvýšení bezpečnosti organizace,
 • zlepšení image organizace.