Q-integra Scorecard

Management výkonnosti

Q-integra Scorecard je unikátní nástroj pro podporu strategického systému měření výkonnosti firmy – Balanced Scorecard (BSC). Umožňuje přehledné vyladění strategie a její komunikace napříč organizací, vlastní realizaci a průběžnou optimalizaci. Q-integra Scorecard je přepojitelná na existující systém organizace a vyžaduje jen minimální investice do IT.

Aplikace poskytuje rámec pro ustanovení a komunikaci vize a strategie na všech úrovních řízení. Cíle, propojené vztahy příčina – následek v strategických mapách přehledně zobrazují historické trendy a aktuální dosažené výsledky. Systém zpětné vazby pomáhá managerům zaměřit se na kritické prvky a vytváří podmínky pro naplnění strategie a neustále zlepšování výkonnosti firmy.

Q-integra Scorecard Cascade představuje softwarovou nadstavbu nad Q-integra Scorecard, která umožňuje vytvoření, správu a hodnocení kaskády více scorecardů v rámci organizace. Přehledným grafickým způsobem zobrazuje výkonnost na různých úrovních, včetně informací o přiřazených cílech, měřítkách a strategických iniciativách. Výrazně tím přispívá k rychlé identifikaci oblastí (např. nákladových nebo hospodářských středisek) s nadprůměrnou výkonností nebo s možností vzniku problému.

Možnost využití – metodologie:

 • Balanced Scorecard (BSC),
 • Management by Objectives,
 • Economic Value Added (EVA),
 • Six Sigma,
 • EFQM Excellence Model & Baldrige Award.

Interaktivní tvorba strategické mapy

 • rychlé a efektivní formování mapy strategických cílů organizace,
 • grafické zobrazení vyhodnocení perspektivy a cílů,
 • jednoduchá tvorba vazeb strategických cílů a označení jejich intenzity.

Hodnocení strategie na úrovni perspektiv a témat

 • vnoření (drill-down), podle předdefinované hierarchie scorecardů až na úroveň strategických témat
 • agregované hodnocení kaskádovaných scorecardů,
 • integrované propojení cílů, měřítek a iniciativ.

Přehledné grafické zobrazení výsledků výkonnosti organizace a jejich výkon v čase

 • podpora transparentnosti a sdílení informací,
 • zobrazení  výkonnosti ve zvolených časových intervalech, požadované struktury,
 • jednoduché zadání výsledných hodnot sledovaných měřítek nebo automatické načítání měřených hodnot z různých zdrojů.

Personalizovaný pohled na výkonnost

 • přehledné zobrazení odpovědnosti,
 • grafické zobrazení výsledků,
 • rychlé zobrazení detailů výsledku – grafu, budíka, tabulky…
 • možnost definování sledování prioritních výsledků.

Funkcionalita

 • grafické znázornění plánu a předpovědi versus skutečný stav,
 • automatické načítání potřebných dat z externích systémů nebo jejich manuální vkládání,
 • správa relevantních dokumentů: vize, poslání, politiky, …,
 • záznamy o změnách dokumentů,
 • schvalovací řízení, připomínkování,
 • používání šablon pro tvorbu nových cílů, měřítek, iniciativ a dokumentů,
 • notifikace prostřednictvím emailu,
 • fulltextové vyhledávání,
 • export souhrnných zpráv do formátu PDF,
 • flexibilní nastavování přístupových práv. 

Přínosy

 • zvýší se míra pozitivního přijetí strategie a pravděpodobnost její úspěšné realizace,
 • zvýší porozumění souvislostí mezi činnostmi a oblastmi, zvýší se motivace zaměstnanců,
 • zjednoduší a sloučí se projekty implementace strategie do komplexního konceptu,
 • vznikne na dialog zaměřená, rozsáhla vertikální a horizontální komunikace strategie na všech úrovních,
 • sníží se náklady, protože se realizují jen projekty, které přímo podporují strategii,
 • vybuduje se základna pro dlouhodobé řízení strategie,
 • urychlí a zpřehlední se tvorba strategie pomocí metodiky Balanced Scorecard.